Tanzimat’tan Günümüze Gençlik Dergilerinin Geçirdiği Sosyolojik Değişim

Author :  

Year-Number: 2022-7.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-01 16:15:30.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 45-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yakın zamana kadar çocuk ve genç kavramları birbirinin yerine kullanılmış olsa da günümüzde gençlik edebiyatı çocuk edebiyatından farklı bir alanda değerlendirilmeye başlanmıştır. Gençlik kavramının literatüre girmesiyle gençlik yayınlarının da ayrıca değerlendirilme zorunluluğu doğmuştur. Bunlar arasında süreli yayınların başlangıcı ise 19. yüzyıla rastlar. Süreli yayınların her biri yayımlandığı dönemin aynası kabul edilebilir. Dönemin sosyal, kültürel, siyasal olaylarından etkilenen süreli yayınlara bakılarak, hitap ettiği hedef kitlenin de ilgisinin, beklentisinin ve değerlerinin tespit edilmesi mümkündür. Tanzimat’tan itibaren yayımlanan dergiler değerlendirildiğinde çocuk ve gençlik dergilerinin çocuk dünyasına yönelik hazırlandığı görülür. II. Meşrutiyet ve Millî Mücadele dönemlerinde ise dönemin olaylarına bağlı olarak gençlere hitap eden dergiler artmış, yazılarda vatan ve millet sevgisi aşılanmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Harf İnkılabı nedeniyle bir süre dergi yayımcılığına ara verilir. Sonraki süreçte, Cumhuriyet’in esaslarını benimsetmeye dayalı dergilere yer verilir. Bu dönem dergilerinin genel havası ulus-devlet anlayışını benimsetmeye yöneliktir. 70 ve 80’li yıllarda yayımlanan gençlik dergilerinde siyasi olayların etkisi belirgin şekilde hissedilir. 90’lı yıllardan itibaren gençlerin dünyasına hitap eden, onların yaşadıkları sıkıntıları konu eden dergiler hazırlanır. Bu çalışmada, gençlik kavramından hareketle Tanzimat’tan günümüze yayımlanan gençlik dergileri sosyolojik açıdan ele alınmıştır. Bu amaçla gençlik dergilerinin hedef kitlesi ve yayımlanan yazılar itibarıyla dergilerin yayın politikası incelenmiştir. 

Keywords

Abstract

ABSTRACT

Until recently, although the concepts of children and young people have been used interchangeably, youth literature has started to be evaluated in a different field from children's literature. With the introduction of the concept of youth into the literature, the necessity of the evaluation of youth publications also emerged. Among them, it is the beginning of periodicals that coincided with the 19th century. Each of the periodicals may be considered a mirror of the period in which it was published. It is possible to determine the interest, expectations, and values of the target audience by looking at the periodicals affected by the social, cultural, and political events of the period. When the magazines published since the Tanzimat period are evaluated, it is seen that children and youth magazines are prepared for the children's world. In the periods of the II. Constitutional Monarchy and National Struggle, the magazines that appeal to the youth have increased due to the events of the period. The love of the motherland and the nation has been tried to be given in these magazines. In the first years of the Republic, magazine publishing is suspended for a while due to the Alphabet Revolution. In the following period, magazines based on the principles of the Republic are adopted. The general mood of this period magazine is aimed at adopting the understanding of the nation-state. The impact of political events in youth magazines published in the 70s and 80s is noticeable. Since the ‘90s, magazines are prepared for the world of young people and to address their problems. In this study, youth magazines published from the Tanzimat to the present have been discussed from a sociological perspective based on the youth concept. For this purpose, the target audience of the youth magazines and the publication policy of the journals have been examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics