Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel-İşitsel Otantik Malzemenin Dil Bilgisi Öğretimine Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-8.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 12:32:59.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 59-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı eğitim, turizm, savaşlar gibi farklı nedenlerle giderek artmaktadır. Bu durum dil öğretimindeki geçmişi İngilizce kadar uzun olmayan Türkçenin, kendi yöntemlerini ve bunlara uygun materyalleri oluşturmasını gerektirmektedir. Dil öğretiminde öğrenicinin gereksinim, istek ve yönelimleri göz ardı edilemeyeceğinden materyal oluşturmada belli unsurlar önemsenmelidir. Dilin iletişim aracı olduğu gerçeğinden hareketle dil öğretiminde de öncelikle iletişimsel yönün ön planda tutulması gerekliliği doğmuştur. Bu doğrultuda çalışmada özellikle yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanmış olmamasına rağmen dil öğretimindeki etkisinin bilindiği görsel-işitsel malzemelerin yabancı dilin gelişimindeki etkisini vurgulamak amaçlanmaktadır.

Çalışmada multimedya araçlarına ders materyali işlevi yüklenerek kullanılmasının dil bilgisi öğretimine katkısı incelenip tartışılmıştır. Kazanıma yönelik seçilmesi gereken görsel-işitsel araçların ilgili seviyedeki öğrenicilerin dil öğretimde yararlanılacağı üzerinde durulmuştur. Temelde yabancılara Türkçe öğretiminde yazılı materyal ve sınıf içi ders işlenişiyle bağlantılı ve tamamlayıcı olarak görsel-işitsel video kesitlerinin dil öğretimine nasıl dâhil edileceğine ve öğretimdeki olumlu çıktılarına odaklanılmıştır. Yazıda özellikle otantik materyallerin dil bilgisi öğretiminde nasıl hazırlanıp sunulması gerektiği üzerine bilgi verilmiştir.

Keywords

Abstract

The number of people who want to learn Turkish is increasing for different reasons such as education, tourism and wars. This situation requires Turkish, which does not have as long a history in language teaching as English, to create its own methods and appropriate materials. Since the needs, wishes and orientations of the learner cannot be ignored in language teaching, certain elements should be taken into consideration in creating materials. Based on the fact that language is a means of communication, it is necessary to prioritize the communicative aspect in language teaching. In this direction, this study aims to emphasize the effect of audiovisual materials, which are known to be effective in language teaching, on the development of foreign language, although they are not specifically prepared for teaching Turkish to foreigners.

In the study, the contribution of using multimedia tools as course materials to grammar teaching was examined and discussed. It is emphasized that audiovisual tools that should be selected for the acquisition will be used in language teaching of learners at the relevant level. Basically, the article focuses on how to incorporate audiovisual video segments into language teaching in connection with and complementary to written materials and classroom teaching in teaching Turkish to foreigners and their positive outcomes in teaching. In particular, the article provides information on how authentic materials should be prepared and presented in grammar teaching.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics