Türkçe ve Türk Kültürü 8. Seviye Ders Kitabındaki Konuşma ve Yazma Etkinliklerinin Kazanımları Karşılama Durumu

Author:

Year-Number: 2023-8.1
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-03 14:49:10.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkçe ve Türk kültürü 8. seviye ders kitabındaki konuşma ve yazma etkinliklerini tespit etmek ve bu etkinliklerin 2018 yılı Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımları karşılama durumuna yönelik değerlendirmeler yapmaktır. Çalışma, nitel bir araştırma olup betimsel nitelik taşımaktadır. Çalışmanın veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi seçilmiştir. Verilerin analizi, betimsel analiz ile yapılmıştır. Çalışmanın amacına bağlı olarak dört araştırma sorusu oluşturulmuştur. İncelen kitap, bu cümleler doğrultusunda analiz edilmiştir. Çalışma nesnesi olarak Türkçe ve Türk kültürü 8. seviye ders kitabı ve içerisindeki konuşma ve yazma etkinlikleri seçilmiştir. Kitaptaki konuşma ve yazma etkinlikleri, 2018 yılında Türkçe ve Türk kültürü dersi için hazırlanan öğretim programındaki konuşma ve yazma kazanımlarına bağlı olarak incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda kitapta bulunan sekiz temada on dört hazırlıklı konuşma, otuz iki hazırlıksız konuşma etkinliği; on dokuz yazma; kırk bir okuma-yazma ve on adet dinleme/izleme-yazma etkinliği tespit edilmiştir. İlgili kitap için öğretim programında belirlenen sekiz konuşma kazanımından beş tanesine yönelik etkinlik; yazma kazanımı olarak belirlenen on bir kazanımdan dokuz tanesine yönelik etkinlik kitapta tespit edilmiştir. Konuşma etkinliklerinin sayısının temalar ilerledikçe arttığı, yazma etkinliklerinin sayısının ise temalara göre dengeli bir dağılıma sahip olmadığı sonucuna varılmıştır. Kitapta yer alan beş konuşma kazanımının etkinliklerdeki dağılımına bakıldığında genel olarak dengeli sayılabilecek bir durum görülmektedir. Yazma kazanımlarının etkinliklerde yer alma sıklığı ise dengeli bulunmamıştır. Kitapta tespit edilen dokuz yazma kazanımından üç tanesi sadece birer etkinlikte kendilerine yer bulmuştur. Kitap genelindeki etkinliklerde yer alan mikrofon ve kalem görselleri bazen amacının dışında da kullanılmıştır.    

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate Turkish and Turkish Culture level 8 to determine the status of the speaking and writing activities in the level textbook to meet the learning outcomes in the 2018 Turkish and Turkish Culture Course Curriculum. The study is qualitative research and has a descriptive nature. Document analysis was chosen as the data collection method of the study. Data analysis was done with descriptive analysis. Depending on the purpose of the study, four problems and five sub-problem sentences were created. The examined book was analyzed in line with these sentences. The 8th level textbook of Turkish and Turkish Culture and the speaking and writing activities in it were chosen as the study object. The speaking and writing activities in the book were examined depending on the speaking and writing achievements in the curriculum prepared for the Turkish and Turkish Culture course in 2018. As a result of these examinations, fourteen prepared speeches and thirty-two impromptu speech activities in eight themes in the book; nineteen writing; Forty-one literacy and ten listening/watching-writing activities were determined. Activities for five of the eight speaking outcomes determined in the curriculum for the relevant book; the activities for nine of the eleven acquisitions determined as the writing outcome were determined in the book. It was found that the number of speaking activities increased as the themes progressed, and there was no balance in the number of writing activities according to the themes. In addition, both speaking and writing activities are not included in some themes at all. Considering the distribution of the five speaking outcomes in the book in the activities, a situation that can be considered balanced in general is seen. The frequency of the writing outcomes in the activities has become unbalanced. Three of the nine writing outcomes identified in the book found a place for themselves in only one activity. The microphone and pen images in the activities throughout the book were sometimes used unnecessarily, going beyond their purpose.

Keywords