Türkçe Ders Kitaplarındaki Erdemler Teması Metinlerinde Yer Alan Kalıp Sözler

Author :  

Year-Number: 2022-7.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-01 16:34:49.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 15-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada dilimizin söz varlığı içinde önemli bir yeri olan kalıp sözlerin Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde görünümleri incelenmiştir. Alan yazında kalıp sözler konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında adlandırma, tanımlama ve sınıflandırma açısından bir görüş birliği olmadığı saptanmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmış ve amaçlı örnekleme yöntemi ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılında okutulan Türkçe ders kitaplarının Erdemler teması metinlerinde tespit edilen kalıp sözler, bu konuda en kapsamlı çalışmayı yapan Gökdayı’nın sınıflandırması ölçüt alınarak tasnif edilmiştir.Çalışma sonunda Erdemler temaları incelendiğinde beşinci sınıf ders kitabında üç, altıncı sınıf ders kitabında sekiz, yedinci sınıf ders kitabında dört ve sekizinci sınıf ders kitabında on beş kalıp söze yer verildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, the appearance of the formulaic words, which have an important place in the vocabulary of our language, in the texts in the Turkish textbooks were examined. When the studies on stereotypes in the literature are examined, it has been determined that there is no consensus in terms of naming, definition and classification. In this research, which is a descriptive study, the document analysis method was used and the stereotypes identified in the texts of the Virtues theme of the Turkish textbooks taught in the 2022-2023 academic year were classifiedbytakingtheclassification of Gökdayı, whomadethemost comprehensive study on this subject, as criteria. At the end of the study, when the Virtues themes were examined, it was seen that there were three phrases in the fifth grade textbook, eight in the sixth grade textbook, four in the seventh grade textbook, and fifteen in the eighth grade textbook.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics