Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Kalıplaşmış Söz Varlığı Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-7.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-01 16:34:10.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından tüm Türkiye’de okutulması tavsiye edilen Türkçe ders kitaplarındaki okuma, dinleme/izleme ve serbest okuma metinlerinin kalıplaşmış söz varlığı açısından incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan toplam 320 metin oluşturmuştur. Bunlardan 192’si okuma, 64’ü dinleme/izleme ve 64’ü serbest okuma metnidir. Elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Bulgular tablolar ile gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, incelenen sekiz kitapta 2981 kalıplaşmış söz varlığı unsuru tespit edilmiştir. Bu kalıplaşmış söz varlığı unsurlarından 1728’i deyim, 802’si ikileme, 425’i kalıp söz ve 26’sı atasözüdür.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to examine the reading, listening/watching and free reading texts in Turkish textbooks recommended by the Ministry of Education Education Board in the 2022-2023 academic year in terms of stereotyped vocabulary. The research was carried out by document analysis, one of the qualitative research methods. The study group of the research consisted of 320 texts in 5th, 6th, 7th and 8th grade Turkish textbooks. Of these, 192 are reading texts, 64 are listening/watching and 64 are free reading texts. The obtained data were analyzed by descriptive analysis. The findings are shown with tables and interpreted. As a result of the research, 2981 stereotyped vocabulary elements were determined in the eight books examined. Of these stereotyped vocabulary elements, 1728 are idioms, 802 are reduplications, 425 are formulaic words and 26 are proverbs.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics