Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Gelecek Zaman Haber Kipinin Öğretimine Yönelik Bir İzlence Örneği

Author :  

Year-Number: 2022-7.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-01 16:32:45.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 92-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, gelecek zaman haber kipinin öğretiminde Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmenlerine kolaylık sağlayacak bir izlence örneği oluşturmaktır. Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenlerinin imkân bulmaları hâlinde Türkçe ve Türk Kültürü dersini, dilbilgisi içerikli bu izlence ile desteklemeleri hedeflenmektedir. Oluşturulan izlencede ezberci bir dilbilgisi yaklaşımı yerine “sezdirme” temelli bir yol belirlenmiştir. İzlencede okuma, konuşma ve yazma dil becerilerini içeren etkinliklere de yer verilmiştir. Çalışma, nitel araştırma özelliği taşımaktadır. Çalışmanın veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi seçilmiştir. Gelecek zaman haber kipinin özelliklerini ve işlevlerini tespit etmek için alan uzmanlarının dilbilgisi kitapları incelenmiş, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan kitaplar taranmıştır. Çalışma, yurt dışındaki Türk çocuklarına yönelik hazırlandığı için 1-8 arası bütün seviyelerdeki Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları incelenmiştir. İzlence örneği 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndan faydalanılarak alan uzmanlarının görüşü alındıktan sonra 7. seviyeye göre oluşturulmuştur. İzlence için yeni bir metin yazılmış ve bu metin alan uzmanlarınca seviyeye uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. İzlencede yer alan dilbilgisi konu anlatımı ve etkinlikleri, alan uzmanlarının belirlediği özellikler çerçevesinde 7. seviyeye uygun gelecek bir yapıda oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda “Türkçenin İşlevsel Dilbilgisi” adlı bir çalışma yapılmasının gerekliliğine, Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarına ve öğretim programına “Türkçenin İşlevsel Dilbilgisi” kapsamında dilbilgisel eklemeler yapılmasının önemine değinilmiştir. 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to create an example of a syllabus that will help Turkish and Turkish Culture teachers in the teaching of the future tense. It is aimed that the teachers of Turkish and Turkish Culture will support their lessons with this grammar-based syllabus, if they find the opportunity. In the syllabus created, a way based on "intuition" was determined instead of a rote grammar approach. Activities including reading, speaking and writing language skills are also included in the syllabus. The study has a qualitative research feature. Document analysis was chosen as the data collection method of the study. In order to determine the features and functions of the future tense, the grammar books of the field experts were examined and the books used in teaching Turkish to foreigners were analyzed. Since the study was prepared for Turkish children abroad, Turkish and Turkish Culture textbooks at all levels from 1 to 8 were examined. The syllabus example was created according to the 7th level after taking the opinions of field experts by making use of the 2019 Turkish Language Curriculum. A new text has been written for the syllabus and this text has been edited by field experts to be appropriate for the level. Grammar lectures and activities in the syllabus were created in a structure suitable for the 7th level within the framework of the features determined by the field experts. As a result of the study, the necessity of doing a study called "Functional Grammar of Turkish" and the importance of making grammatical additions to Turkish and Turkish Culture textbooks and curriculum within the scope of "Functional Grammar of Turkish" were mentioned.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics