Türkçenin Yabanci Dil Olarak Öğretiminde Bir Metin Uyarlama Örneği: Ömer Seyfettin’in “Miras ” Hikâyesi

Author:

Year-Number: 2022-7.2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-04 22:11:14.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 57-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı bir dili öğrenirken sadece; o dile ait  sözcük  ve  belirli dil bilgisi kurallarını öğrenmeyiz. Hedef dilin kültürel özelliklerini, inanç  ve değerler sistemini de öğreniriz. Bununla birlikte  hedef dilin öğretiminde dili bağlam içerisinde en iyi yansıtan materyaller metinlerdir. Bu bağlamda yabancı dil öğretiminde yardımcı okuma kitapları ve edebi metinler dört temel dil becerisini kazandırmada önemli bir yere sahiptir. Seviyeye uygun yardımcı okuma kitapları ve edebi  metinlerin kullanılması, hedef  kitlenin bilgi ve kültür düzeyini artıracağı gibi hedef dile ait  düşünme  ve  algıma sürecine de olumlu yönde etki edecektir. Ayrıca öğrenilen bu dilin ait olduğu kültürü, sosyal yaşamı, tarihini, zihniyetlerini tanıma ve öğrenmede fayda sağlar. Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, hedef  kitleye yönelik seviyeye uygun yardımcı okuma kitaplarının dili bütüncül olarak aktarmadaki rolü göz önünde bulundurarak öğrencinin yardımcı okuma kitabı  ihtiyacını gidermeye yöneliktir. Çalışmada kullanılan yöntem betimsel niteliktedir. Bu kapsamda hikâye türündeki yazınsal metinlerin A1-A2 seviyesine uyarlanması  üzerinde durulmuştur. Bu amaçla hazırlanılan çalışmanın yabancılara Türkçe öğretimi alanına katkı sağlayacağını öngörülmektedir. Çalışmanın örneklemini oluşturan hikaye  uyarlanırken  A1-A2  dil seviyesinde bilinmesi gereken dil yapıları; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni okuma kazanımları esas alınmış, ayrıca Gazi TÖMER ve Ankara TÖMER yabancılara Türkçe ders kitaplarındaki A1-A2 seviyesi dilbilgisi kazanımlarından hareketle belirlenerek sadeleştirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

When learning a foreign language only; we do not learn the vocabulary and certain grammatical rules of that language. We also learn the cultural characteristics, beliefs and value systems of the target language. However, in teaching the target language, the materials that best reflect the language in context are texts. In this context, supplementary reading books and literary texts in foreign language teaching have an important place in gaining four basic language skills. The use of reading aids and literary texts suitable for the level will increase the knowledge and culture level of the target audience, as well as positively affect the thinking and perception process of the target language. In addition, it is beneficial in recognizing and learning the culture, social life, history, and mentalities of this learned language. The aim of this study is to meet the student's need for supplementary reading books in teaching Turkish as a foreign language, considering the role of supplementary reading books suitable for the level of the target audience in transferring the language holistically. The method used in the study is descriptive. In this context, the adaptation of literary texts in the type of story to the A1-A2 level was emphasized. It is predicted that the study prepared for this purpose will contribute to the field of teaching Turkish to foreigners. Language structures that should be known at the A1-A2 language level while adapting the stories that make up the sample of the study; The reading achievements of the Common European Framework of Reference for Languages were taken as the basis, and a simplification was made by determining the A1-A2 level grammar achievements in Gazi TÖMER and Ankara TÖMER Turkish textbooks for foreigners.  

Keywords