Milli Eğitim Bakanlığı Genelgelerinden Hareketle Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretimine Yönelik Uyum Sınıflarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-7.1
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-05 14:49:20.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 22-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı genelgelerinden hareketle yabancı öğrencilere Türkçe öğretimine yönelik uyum sınıflarının eğitim öğretimin temel değişkenleri açısından betimlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ve uyum sınıflarının uygulanmasına esas teşkil eden 2019/15 sayılı genelge ve 2020/7 sayılı genelge hükümlerinden hareketle uyum sınıflarının tanımı ve kapsamı ortaya konmuş, söz konusu bu eğitim faaliyetinin öğrenci belirleme, öğretmen görevlendirme, ölçme değerlendirme, öğretim programı, eğitim materyali ve veri girişi bakımından taşıdığı özellikler belirlenmiştir. Araştırma, yabancı öğrencilere Türkçe öğretimine yönelik uyum sınıflarının belirlenen amaca uygun olarak, resmî belgeler yoluyla incelenip değerlendirilmesi dolayısıyla betimsel araştırma özelliği göstermektedir. Söz konusu genelgelerden verilerin toplanması, analiz edilmesi ve bunlardan hareketle yeni bilgi üretilmesi sürecinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, sonuçları itibarıyla değerlendirildiğinde, 2019/15 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmış olsa da, uyum sınıflarının amacı, işlevi ve kapsamının anlaşılması konusunda önem arz etmektedir. 2020/7 sayılı genelge ile de küresel salgın sürecinde söz konusu eğitim faaliyeti başarıyla sürdürülmüştür. Eğitim öğretim sürecindeki normalleşme ile birlikte, bu ve benzer uygulamalarda 2019/15 sayılı genelgenin kapsam genişliği ve 2020/7 sayılı genelgede ortaya konan profesyonellik doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetler, taşra teşkilatında etkili takip ve rehberlikle daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Keywords

Abstract

This study aims to describe the education and teaching in adaptation classes intended for teaching Turkish to foreign students based on basic variables and with reference to the Ministry of National Education Circulars. In this context, with reference to the Circular No. 2019/15 and Circular No. 2020/7 published by the Ministry of National Education and that constitute a basis for the implementation of adaptation classes, the definition and scope of the adaptation classes were put forth, and the characteristics of the said educational activity were identified in terms of identification of students, appointment of teachers, measurement and evaluation, curriculum, educational materials, and data inputs. The research is a descriptive study since it reviews and evaluates the adaptation classes, intended for teaching Turkish to foreign students, within the framework of their intended purpose and through official documents. Content analysis method was used for the process of collecting the data from such circulars, analyzing such data, and creating new information from such analyses. When the research is evaluated in terms of its results, while the Circular No. 2019/15 has been repealed, it is still important for understanding the purpose, function and scope of the adaptation classes. The said educational activities could be successfully executed during the period of global pandemic under the Circular No. 2020/7. With the normalization of the education and teaching processes, the activities that are to be carried under the wide scope of the Circular No. 2019/15 and under the principles of professionalism set out in the Circular No. 2020/7 for this application and similar ones will create better results in rural organization with effective monitoring and guidance.

Keywords


 • Arıkan, R. (2005). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayınları.

 • Bozan, M. A. ve Çelik, S. (2020). Mülteci eğitiminde “uyum sınıflarına” yönelik bir değerlendirme. https://www.researchgate.net/publication/341362808_Multeci_Egitiminde_Uyum_Siniflarina _Yonelik_Bir_Degerlendirme/link/602502b6a6fdcc37a81a9ce6/download adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 10.02.2022 )

 • Bozan, M. A., Akçay, A. O. ve Karahan, E. (2021). İlkokullarda eğitim gören Suriyeli öğrencilerin uyum sürecinin incelenmesi. Milli Eğitim, 50(1), 309-335.

 • Çalışır, M. (2021). Uyum sınıfları hakkında öğretmen görüşleri. https://www.researchgate.net/publication/353620454_Uyum_Siniflari_Hakkinda_Ogretmen_ Gorusleri/link/610661d4169a1a0103cd1305/download adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 19.01.2022)

 • Kapat, S. ve Şahin, S. (2021). Türkçe öğreticileri ve okul yöneticilerinin Suriyeli öğrenciler için açılan uyum sınıfı uygulamasına ilişkin görüşleri. Rumeli’de Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 25(Aralık), 169-194.

 • MEB (2019). Uyum Modülü Kılavuzu. Ankara: MEB Yayını.

 • Nurdoğan, A. K., Dur, A. İ B. ve Öztürk, M. (2016). Türkiye’nin mülteci sorunu ve Suriye krizinin mülteci sorununa etkileri. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/299579 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 10.01.2022)

 • Şahin, A. (Ed.) (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler. Ankara: Pegem Akademi.

 • Şen, Ü. (Ed.). (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2014). Yabancılara yönelik eğitim öğretim hizmetleri. http://www.meb.gov.tr/mevzuat/arama_sonuc_mevzuat.php?q=2014%2F21 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 15.01.2022)

 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Türkçe dil yeterliklerine yönelik program ve ölçek geliştirme çalıştayı raporu. https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_01/18120616_18_01_2018.pdf adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 12.04.2022)

 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2019). 2019/15 Nolu Genelge http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.php?ara=1 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 15.01.2022)

 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı PIKTES Koordinatörlüğü (2022). Uyum sınıfları genelgesi. https://piktes.gov.tr/Home/Genelge adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 17.01.2022)

 • Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.

 • Web’de Öğren Haber (2020). Yabancı öğrenciler uyum sınıfları ile ilgili 2020 - 7 no’lu genelge yayımlandı. https://haber.webdeogren.com/yabanci-ogrenciler-uyum-siniflari-ile-ilgili2020-7-nolu-genelge-yayimladi-23-10-2020.html adresinden erişildi. (Erişim Tarihi:

 • Yaylı, D. ve Bayyurt, Y. (Eds.). (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi politika, yöntem ve beceriler. Ankara: Anı yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics