Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı B2 Seviyesi Okuma Metinlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-6.2
Yayımlanma Tarihi: 2022-01-08 08:48:48.0
Language : Türkçe
Konu : Dilbilimi
Number of pages: 20-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

Bireyin içinde bulunduğu toplumda kendisini sözlü ya da yazılı bir şekilde ifade etmesine olanak sağlayan dil, bireyin düşüncelerini yazıya aktarırken kullandığı sözdizimsel bir sistemdir. Birbirini takip eden sözcükler cümleleri, anlamsal bir bağ içerisinde sıralanan cümleler de paragrafları oluşturur. Paragraflar arasında sağlanan anlam ve düşünce birliği ile metinler (roman, hikâye, makale, biyografi, köşe yazısı, vb.) meydana getirilir. Dil öğretimi için sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerde kullanılan materyaller arasında dil becerisini öğretirken geliştiren en önemli araç metinlerdir. Bu bağlamda dil öğretimi ve öğrenimi sürecinde metinlerin rolünü göz ardı etmemiz mümkün değildir. Dil öğretiminin anlamlı bir şekilde yapılması ve bu süreçte öğrenicileri doğru metinlerle buluşturmak büyük önem arz etmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında hazırlanan kitaplarda kullanılan metinler bu noktada önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılan Yedi İklim Türkçe Ders Kitabında (B2 seviyesi) yer alan okuma metinlerinin incelenerek B2 seviyesinde çoğunlukla hangi metin türlerinin kullanıldığını belirlemek ve Türkçe öğrenen yabancı öğrenicilerin B2 düzeyinde çerçeve metnin ruhuna uygun okuma becerisine ulaşmasını sağlamaktır.

Keywords

Abstract

Abstract

Language, which enables the individual to express herself orally or in writing in the society it lives in, is a syntactic system that the individual uses while transferring her thoughts to writing. Consecutive words form sentences, and sentences arranged in a semantic link form paragraphs. With the unity of meaning and thought provided between paragraphs, texts (novel, story, article, biography, column, etc.) are created. Among the materials used in classroom and out-of-class activities for language teaching, the most important tool that develops language skills while teaching is texts and for this reason, it is not possible for us to ignore the role of texts in the language teaching and learning process. It is of great importance to carry out language teaching in a meaningful way and to bring students together with the right texts in this process. The texts used in the books prepared in the field of teaching Turkish as a foreign language gain importance at this point. The main purpose of this study; The aim is to determine which text types are mostly used at B2 level by examining the reading texts in the Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı (B2 level) used in the field of teaching Turkish as a foreign language and to enable foreign learners who learn Turkish to reach the reading skill in accordance with the spirit of the frame text at B2 level.

Keywords