Yabancılara Türkçe Öğretiminin Temel Sorunları ve Bunlara Çözüm Önerileri

Author:

Year-Number: 2021-6.1
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretimi, kökenleri 11. yüzyıla dayandırılmakla birlikte akademik çalışmaların niceliği ve niteliği bakımından yeni ve gelişmekte olan bir alandır. Alanın akademik çalışmalarında, çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın amacı; yabancılara Türkçe öğretimi alanyazınında sık karşılaşılan güncel sorunları derleyip tespit etmek ve başlıklar altında incelemektir.  Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Veriler alanyazın taraması yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel içerik analizi ile incelenmiştir. Yabancılara Türkçe öğretimi alanyazınında tespit edilen sorunlar, öğretici, öğrenici, öğretim programı, yöntemler, öğretim ortamı, kullanılan ders materyalleri ve alanyazın çalışmalarından kaynaklanan sorunlar şeklinde sekiz ana başlık altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda bu sorunların çözümüne dair görüşler belirtilmiş ve birtakım öneriler sunulmuştur

Keywords

Abstract

Teaching Turkish to foreigners is a new and developing field in terms of the quantity and quality of academic studies, although its origins date back to the 11th century. . In academic studies of the field, various problems have been observed. The purpose of this study is to identify current issues that are common in the field of teaching Turkish to foreigners and to examine them under headlines. The study used document review from qualitative research methods. The data were obtained through literature review. The data obtained were examined through descriptive content analysis. The problems identified in the field of Turkish teaching to foreigners have been collected under eight main topics in the form of problems arising from the study of tutorial, learner, teaching program, methods, teaching environment, lecture materials used and related literature.  As a result of the research, opinions have been made on solving these problems and a number of recommendations have been made.

Keywords