Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Konuşma Kaygısı Üzerine Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2021-6.1
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-30 23:19:09.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 18-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin konuşma kaygılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Gazi TÖMER’de konuşma kulübüne katılan ve B2 seviyesinde olan 20 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış “Konuşma Kaygısını Belirleme Formu” kullanılmıştır. İlk olarak katılımcıların, demografik bilgileri içeren kısımları doldurmaları istenmiş, daha sonra konuşma kaygılarını değerlendirmeye yönelik soruların olduğu bölüme geçilmiştir. Bu aşamada, öğrencilerin konuşma becerisine yönelik görüşleri ve kaygı duyma veya duymama durumlarına ilişkin düşünceleri tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan görüşme formlarından elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 27.0 (Statistical Packages for Social Science) paket programından yararlanılmıştır. Betimleyici analizde sıklık (frekans) ve yüzde (%) kullanılmıştır. İçerik analizi ile değerlendirilen veriler, bulgular bölümünde tablolarda gösterilerek tespit ve değerlendirmeler sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin üçte ikisi konuşma kaygısı duyduklarını belirtmiştir. Bu durumun nedeni olarak tüm öğrencilerin ortak görüşü konuşurken düşüncelerinin karışması ve hazırlık yapmamaktır. Bu da konuşma kaygısının yaşanmasında en önemli nedenin öğrencilerin düşüncelerini sıraya koyma ve ifade etmede sıkıntı yaşamaları olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda hazırlıklı konuşmanın kaygılarını giderici bir yöntem olduğu sonucu da ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the speech anxiety of students who learn Turkish as a foreign language. The study was carried out on 20 students who participated in the speaking club in Gazi TÖMER and were at B2 level. The structured "Speech Anxiety Determination Form" consisting of open-ended questions was used as a data collection tool. First, the participants were asked to fill in the parts containing demographic information, then the section with questions to evaluate speech anxiety was switched. At this stage, students' views on speaking skill and their thoughts about anxiety were determined. SPSS 27.0 (Statistical Packages for Social Science) package program was used to analyze the data obtained from the interview forms used in the study. Frequency (f) and percentage (%) were used in the descriptive analysis. The data evaluated with content analysis are shown in the tables in the findings section, and the determinations and evaluations are presented. According to the results of the research, two thirds of the students stated that they have speech anxiety. The reason for this situation is that while speaking their thoughts are mixed up and they are not prepared. This shows that the most important reason for experiencing speech anxiety is that students have difficulties in ordering and expressing their thoughts. At the same time, it comes to the conclusion that prepared speaking is a method of relieving your anxiety.

Keywords


 • Aydın, B. (1999) Konuşma ve yazma derslerinde yabancı dil öğrenimindeki kaygı nedenleri, Doktora Tezi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Baş, G. (2014). Lise öğrencilerinde yabancı dil öğrenme kaygısı: nitel bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(36): 101-119.

 • Boylu, E. ve Çangal, O. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde dil ihtiyaç analizi: İran örneği. International Journal of Language Academy. 2(4): 127-151.

 • Durmuş, M. (2013). Yabancılara Türkçe öğretimi. Ankara: Grafikler Yayınları.

 • Gardner, R. ve Macintyre, P. (1993). On the measurement of affective variables in second language learning. Language Learning, 43, 157-194.

 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.

 • İşcan, A., Yağmur, Ş., Kana, F. ve Koçer, Ö. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin ihtiyaç algıları: Betimsel bir durum çalışması, bilimsel bir durum çalışması. International Journal of Social Science, 6(4): 1185-1198.

 • Melanlıoğlu, D. Ve Demir, T. (2013). Türkçe öğrenen yabancılar için konuşma kaygısı ölçeğinin türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 389-404

 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

 • Öner, G., Gedikoğlu, T. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 67-78.

 • Öztürk, T. (2003). Suggestions about reduced language anxiety caused by personal reasons. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

 • Scovel, T. (1978). The effect of affect on foreign language learning: a review of the anxiety research, Language Learning, 28(1), 129-142.

 • Sertçetin, A. (2006). Classroom foreign language anxiety among Turkish primary school students. Yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Sevim, O., Gedik, M. (2014), Ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 52: 379-393.

 • Tunçel, H. (2014). Yabancı dil olarak Türkçeye yönelik kaygı ve kaygının yabancı dil başarısına etkisi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5): 1987-2003.

 • Türk Dil Kurumu. (2014). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Uçak, S. ve Gökçe, E (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin konuşma becerisini geliştirme stratejileri (Erbil örneği), Journal Of Turkish Language and Literature, 1(2): 221-228.

 • Yaman. H. (2010). Türk öğrencilerinin yazma kaygısı: Ölçek geliştirme ve çeşitli değişkenler açısından yordama çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1): 267-289.

 • Yoğurtçu, K. ve Yoğurtçu, G. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğreniminde kaygının akademik başarıya etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11: 1115-1158.

 • Yaman, H. ve Sofu, M. (2014). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 173(173): 41-50.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics