Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Konuşma Kaygısı Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2021-6.1
Number of pages: 18-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin konuşma kaygılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Gazi TÖMER’de konuşma kulübüne katılan ve B2 seviyesinde olan 20 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış “Konuşma Kaygısını Belirleme Formu” kullanılmıştır. İlk olarak katılımcıların, demografik bilgileri içeren kısımları doldurmaları istenmiş, daha sonra konuşma kaygılarını değerlendirmeye yönelik soruların olduğu bölüme geçilmiştir. Bu aşamada, öğrencilerin konuşma becerisine yönelik görüşleri ve kaygı duyma veya duymama durumlarına ilişkin düşünceleri tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan görüşme formlarından elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 27.0 (Statistical Packages for Social Science) paket programından yararlanılmıştır. Betimleyici analizde sıklık (frekans) ve yüzde (%) kullanılmıştır. İçerik analizi ile değerlendirilen veriler, bulgular bölümünde tablolarda gösterilerek tespit ve değerlendirmeler sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin üçte ikisi konuşma kaygısı duyduklarını belirtmiştir. Bu durumun nedeni olarak tüm öğrencilerin ortak görüşü konuşurken düşüncelerinin karışması ve hazırlık yapmamaktır. Bu da konuşma kaygısının yaşanmasında en önemli nedenin öğrencilerin düşüncelerini sıraya koyma ve ifade etmede sıkıntı yaşamaları olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda hazırlıklı konuşmanın kaygılarını giderici bir yöntem olduğu sonucu da ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the speech anxiety of students who learn Turkish as a foreign language. The study was carried out on 20 students who participated in the speaking club in Gazi TÖMER and were at B2 level. The structured "Speech Anxiety Determination Form" consisting of open-ended questions was used as a data collection tool. First, the participants were asked to fill in the parts containing demographic information, then the section with questions to evaluate speech anxiety was switched. At this stage, students' views on speaking skill and their thoughts about anxiety were determined. SPSS 27.0 (Statistical Packages for Social Science) package program was used to analyze the data obtained from the interview forms used in the study. Frequency (f) and percentage (%) were used in the descriptive analysis. The data evaluated with content analysis are shown in the tables in the findings section, and the determinations and evaluations are presented. According to the results of the research, two thirds of the students stated that they have speech anxiety. The reason for this situation is that while speaking their thoughts are mixed up and they are not prepared. This shows that the most important reason for experiencing speech anxiety is that students have difficulties in ordering and expressing their thoughts. At the same time, it comes to the conclusion that prepared speaking is a method of relieving your anxiety.

Keywords