Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Türkiye Türkçesine İlişkin Tutumu: Gazi TÖMER Örneği

Author :  

Year-Number: 2021-6.1
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-30 23:19:12.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 27-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, üniversitelerin bünyesinde kurulan TÖMER’lerde, özel kurslar ve çevrimiçi ortamlarda hız kazanmıştır. Bu programlara katılarak Türkçe öğrenmek için gelen öğrencilerin yanında; kalıcı göç etmek, iş bulmak, kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyenler de bulunmaktadır. Bu durum, dil öğrenmeye yönelik tutumların üçlü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bilişsel, davranışsal ve duyuşsal olarak adlandırılan bu üçlü sistemde Türkçeyi mesleklerinde uzmanlaşmak veya iş bulmak için öğrenen öğrenciler bilişsel; Türkçeyi Türk kültürüne ve Türk diline karşı olumlu duygularla öğrenen kişilerde duyuşsal, tüm bu nedenlerle veya başka gerekçelerle de olsa amacını belirleyip Türkçe öğrenmeyi eyleme dökenler de davranışsal kapsamda yer almaktadır. Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Gazi TÖMER’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmeye karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Açık ve Akcin (2019) tarafından oluşturulan “Türkiye Türkçesi Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği”nin kullanıldığı bu çalışmada nicel desenli tarama (survey) uygulanmıştır. A2 seviyesi öğrencilerine uygulanan ölçek SPSS 25.0 kullanılarak analiz edilmiştir.  Bağımsız değişkenlerde t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin cinsiyet ve yaşa göre Türkçeye olan tutumunda anlamlı farklılık görülmemiştir.

Keywords

Abstract

Teaching Turkish as a foreign language, gained speed in TÖMER, which was established in the construction of universities, private courses and environments. Besides attending these programs to learn Turkish; there are also those who want to immigrate permanently, find a job and continue their career in Turkey. This situation shows that attitudes towards language learning have a triple structure. In cognitive, behavioral and affective triad system, students who learn Turkish in order to specialize in their profession or to find a job are cognitively; those who are talented in Turkish and learn Turkish with positive feelings towards the Turkish language affective; those who are because of all these reasons or even if it is another reason, determine their purpose and learn Turkish are behavioral. In this study, it is aimed to examine the attitudes of foreign students who learn Turkish as a foreign language in Gazi University Gazi TÖMER in terms of various variables. In this study, “Attitude Scale Towards Learning Turkey Turkish” which was created by Açık and Akcin (2019), a quantitative pattern survey was applied. The scale applied to A2 level students was analyzed using SPSS 25.0. Independent variables were t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). According to the results of the research, there was no significant difference in the attitude of students to Turkish according to gender and age.

Keywords


 • Adıgüzel, A. (2012). Okula ilişkin tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11: 30-45.

 • Akcin, H. ve Açık F. (2018). Türk cumhuriyetlerinde ana diline ilişkin dil tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2(3): 281-301.

 • Akcin, H. (2019). Türk Cumhuriyetlerinde ana diline ve Türkiye Türkçesi öğrenimine ilişkin tutum. (Üniversite öğrencileri örneğinde). Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Baker, C. (1992). Attitudes and language. Clevedon: Multilingual Matters.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F., (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 • Deniz, K. ve Çekici, E. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik dil işlevleri. Journal of World of Turks, 13(1), 2021: 1-26.

 • Durmuş, M. ve Okur, A. (Edt). (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.

 • Garrett, P., Coupland, N. ve Williams, A. (2003). Investigating language attitudes: Social meanings of dialect, ethnicity and performance. University of Wales Press.

 • Gömleksiz, N. ve Kan, Ü. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7(1), 1159-1177.

 • Karatay H. ve Kartallıoğlu N. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme tutumu ile dil becerileri edimi arasındaki ilişki. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 203213.

 • Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(170), 294-307.

 • Kılıç, V. (2002). Dilin işlevleri ve iletişim. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

 • Mathiot, M. ve Garvin, P. (1975). The functions of language: A sociocultural view. Anthropological Quartherly, 48(3), 148-156.

 • Smith, A. (1971). The importance of attitude in foreign language learning. The Modern Language Journal, 55, 82-88.

 • Temizyürek, F. ve Sallabaş, M. (2020). Türk dünyasından gelen öğrencilerin Türkiye Türkçesi metinlerine yönelik tutumları. Bilig, (95), 1-26.

                                                                                                    
 • Article Statistics