Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Türkiye Türkçesine İlişkin Tutumu: Gazi TÖMER Örneği

Author:

Year-Number: 2021-6.1
Number of pages: 27-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, üniversitelerin bünyesinde kurulan TÖMER’lerde, özel kurslar ve çevrimiçi ortamlarda hız kazanmıştır. Bu programlara katılarak Türkçe öğrenmek için gelen öğrencilerin yanında; kalıcı göç etmek, iş bulmak, kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyenler de bulunmaktadır. Bu durum, dil öğrenmeye yönelik tutumların üçlü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bilişsel, davranışsal ve duyuşsal olarak adlandırılan bu üçlü sistemde Türkçeyi mesleklerinde uzmanlaşmak veya iş bulmak için öğrenen öğrenciler bilişsel; Türkçeyi Türk kültürüne ve Türk diline karşı olumlu duygularla öğrenen kişilerde duyuşsal, tüm bu nedenlerle veya başka gerekçelerle de olsa amacını belirleyip Türkçe öğrenmeyi eyleme dökenler de davranışsal kapsamda yer almaktadır. Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Gazi TÖMER’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmeye karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Açık ve Akcin (2019) tarafından oluşturulan “Türkiye Türkçesi Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği”nin kullanıldığı bu çalışmada nicel desenli tarama (survey) uygulanmıştır. A2 seviyesi öğrencilerine uygulanan ölçek SPSS 25.0 kullanılarak analiz edilmiştir.  Bağımsız değişkenlerde t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin cinsiyet ve yaşa göre Türkçeye olan tutumunda anlamlı farklılık görülmemiştir.

Keywords

Abstract

Teaching Turkish as a foreign language, gained speed in TÖMER, which was established in the construction of universities, private courses and environments. Besides attending these programs to learn Turkish; there are also those who want to immigrate permanently, find a job and continue their career in Turkey. This situation shows that attitudes towards language learning have a triple structure. In cognitive, behavioral and affective triad system, students who learn Turkish in order to specialize in their profession or to find a job are cognitively; those who are talented in Turkish and learn Turkish with positive feelings towards the Turkish language affective; those who are because of all these reasons or even if it is another reason, determine their purpose and learn Turkish are behavioral. In this study, it is aimed to examine the attitudes of foreign students who learn Turkish as a foreign language in Gazi University Gazi TÖMER in terms of various variables. In this study, “Attitude Scale Towards Learning Turkey Turkish” which was created by Açık and Akcin (2019), a quantitative pattern survey was applied. The scale applied to A2 level students was analyzed using SPSS 25.0. Independent variables were t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). According to the results of the research, there was no significant difference in the attitude of students to Turkish according to gender and age.

Keywords