Hermeneutik ve Nitel Araştırma İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2021-6.1
Number of pages: 37-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanı ve toplumu esas alan sosyal bilimler, bilimsel boyutta ele alınırken tıpkı doğa bilimleri gibi gözlem, karşılaştırma ve deneyler kullanılarak anlaşılmaya çalışılmış, tinsel etkenler (duygular, metafizik, zeka) yok sayılmıştır. Sosyal bilimlerin yorumsamacı anlatımının yer aldığı bu paradigma bize insanın öznel bir varlık olduğunu dönüşümsel süreçte metodoloji dahil olmak üzere her alanda insanların sosyal bilimlerin doğası ile birlikte hareket ettiğini söyler. Kuramsal çerçevede ele alınan bu çalışmanın amacı hermeneutik yaklaşımın, pozitivist bilim anlayışından farkını ortaya koymaktır. Bu bağlamda yorumsamacı bilim yaklaşımının temelleri ve kısa tarihçesi ele alınmış; bu yaklaşıma öncülük eden Weber, Dilthey, Gadamer, Heiddegger, Schleiermacher gibi düşünürlerin bilim anlayışlarına ve yorumsamacı yaklaşıma katkılarına kısaca değinilmiştir. Yorumsamacı yaklaşımının pozitivist bilim anlayışına yönelttiği eleştiriler üzerinden iki bilim anlayışı karşılaştırılmış ve yorumsamacı yaklaşımın bilim anlayışı ortaya konmuştur. Bu düşünce doğrultusunda  nitel araştırma ve onun doğası açıklanmıştır. Çalışmanın sosyal bilimlerin amaçlarına göre bir metodoloji arayan araştırmacılara yol göstermesi umulmaktadır.

Keywords

Abstract

While social sciences, which are based on human beings and society, are dealt with scientifically, just like natural sciences, they are tried to be understood by using observations, comparisons, and experiments, spiritual factors (emotions, metaphysics, intelligence) are ignored. This paradigm, in which the interpretative narrative of social sciences takes place, tells us that human beings are a subjective entity, in the transformational process, people in all fields, including methodology, act together with the nature of social sciences. The aim of this study, which is dealt with theoretically, is to reveal the difference of the hermeneutical approach from the positivist understanding of science. In this context, the foundations and short history of the interpretative science approach are discussed; The contributions of thinkers such as Weber, Dilthey, Gadamer, Heidegger, Schleiermacher, who pioneered this approach, to the understanding of science and the interpretative approach were briefly mentioned. Based on the criticism of the interpretative approach towards the positivist understanding of science, two scientific conceptions were compared and the scientific understanding of the interpretative approach was revealed. In parallel with this thought, qualitative research and its nature were explained. It is hoped that the study will guide researchers looking for a methodology parallel to the goals of social sciences.

Keywords