Yabancılara Türkçe Öğretiminde A2 Düzeyi Dil Yeterliliklerine Uygun Edebî Metin Uyarlama

Author:

Year-Number: 2020-Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-27 18:53:31.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Number of pages: 1-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ile ilgili Türkçeyi öğretmeye veya öğrenmeye olan ihtiyacı karşılamak amacıyla çeşitli Türkçe öğretim materyalleri hazırlanmaktadır. Günümüzde, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, dünyanın her tarafında genellikle Yunus Emre Enstitüsü, çeşitli üniversitelerin Türkoloji bölümleri, Üniversitelerin TÖMER’leri ve farklı kurumlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü çalışma gurubu, İran’da Allameh Tabatabai Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü çerçevesinde yapılmaktadır. Bu çalışmada, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesindeki dil yeterliliklerine uygun A2 düzeyi okuma becerisine yönelik, Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin okuma becerisi ihtiyaçlarını karşılamak ve pratik açıdan katkı sunmak amaçlanmıştır. Tezin çalışma grubunu, İran Allameh Tabatabai Üniversitesinde öğrenim gören A2 düzeyindeki 25 öğrenci kapsamaktadır. Bu araştırmada betimsel araştırma modelinin doküman tarama tekniği kullanılmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılının güz döneminde, İran’da Allameh Tabatabai Üniversitesinin Türkoloji Bölümünde okuyan 1. sınıf öğrenciler üzerinde yapılan Okuduğunu Anlama Envanteri’nden elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Araştırmada yer alan katılımcıların kişisel ve eğitim bilgileri Öğrenci Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Araştırmada, üzerinde uyarlama yapılmış özgün metinler ise Türk edebiyatından seçilmiştir ve bu metinlerin hem özgün hem de uyarlanmış şekli esas alınarak hazırlanan özgün soru örnekleri kullanılmıştır. Ayrıca, uyarlanmış metinlerin öğrencilerin okuma anlama becerileri üzerinde etkisi olup olmadığını incelemek için öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar, okuma veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Buradan elde edilen veriler incelenerek uyarlanmış ve özgün metinlerin iki grup arasındaki okuma-anlama düzeyleri ve etkisi tespit edilmeye çalışılarak; gruplar; cinsiyet ve metin türleri değişkenleri açısından ele alınmıştır. Araştırmada A2 düzeyindeki öğrenciler iki grup şeklinde alınarak 1. Gruba (U) uyarlanmış metinler ve 2. Gruba (Ö) özgün metinlerden oluşan Okuduğunu Anlama Envanteri uygulanmıştır. 1. Grup (U) 13 katılımcıdan, 2. Grup (Ö) 12 katılımcıdan oluşmuştur. Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Envanteri’ne verdikleri cevaplar ve elde edilen veriler Mann Whitney- U Testi ile incelenmiştir. Bu incelemeler için bir istatistik programından yararlanılmıştır. Uygulamanın sonucunda elde edilen veriler ve sonuçlar doğrultusunda uyarlanmış metinlerden oluşan soruları, A2 düzeydeki öğrencilerin daha kolay çözdükleri ve başarılı oldukları; böylece uyarlanmış metinleri daha anlaşılır buldukları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In recent years, various language teaching materials have been prepared in order to meet the need to learn this language related to teaching Turkish as a foreign language. Today, the teaching of Turkish as a foreign language is generally taught all over the world through Yunus Emre İnstitute, Turcology departments of various universities and various institutions. The study group in this research is conducted is carried out within the framework of the Turkish language and literature department at Allameh Tabatabai University in Iran. In this study, in order to meet the reading skill needs of foreign students who learn Turkish, for the language proficiency in the Common European Framework Of Reference for languages, in order to meet the reading skills of A2 level, the authentic literary texts selected from Turkish literature were adapted to the A2 level in the subject field in theoretical and practical terms. The study group of thesis consists of 25 students at A2 level studying at Iran Allameh Tabatabai University. In this study, document analysis technique of the descriptive research model was used. In the 2019-2020 academic year, the results obtained from the Reading Comprehension Inventory conducted on the first year fall semester students studying in the department of Turcology at Allameh Tabatabai University in Iran were examined. The personal and educational information data of the participants in the study were obtained using the Student Information Form. In the study, the authentic texts on which adaptations were made were selected from Turkish literature and original question examples prepared on the basis of both authentic and adapted versions of these texts were used. By examining the data obtained here, the reading comprehension levels and effects of the adapted and authentic texts between the two groups were mentioned. In the study, A2 level students were taken in two groups and Reading Comprehension Inventory conisisting of texts adapted to 1st Group (U) and authentic texts were applied to Group 2 (Ö) at A2 level. The first Group (U) consisted of 13 participants, the second Group (Ö) consisted of 12 participants. The answers given by the students to Reading Comprehension Inventory and the data obtained were examined with the Mann Whitney-U Test. A statistics program was used for these examinations. The data obtained from the administration and the questions made up of texts adapted in line with the results were found to the more easily solved and successful by students at A2 level; thus, it was determined that they found the adapted texts more understandable.

Keywords