Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde B2 Düzeyindeki Deyimlerin Öğretimine Yönelik Bir İzlence Örneği

Author:

Year-Number: 2020-Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi: 2020-06-28 14:18:39.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaygın kaynak olarak kullanılan Ankara Üniversitesi TÖMER Yeni Hitit 2, Yabancılar İçin Türkçe, Gazi Üniversitesi TÖMER, İstanbul DİLMER Yabancılar İçin Türkçe ve Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe B2 düzeyi ders kitaplarındaki deyimler uzman görüşüne göre seçkisiz atama (random sampling) yöntemiyle örneklem olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, (B2) düzeyinde deyimlerin öğretimine yönelik yeni ve özgün bir izlence geliştirmektir. Çalışmada gözlem, uzman görüşü, doküman inceleme gibi nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi yazılı materyallerin (kitap, dergi, gazete, e-içerikli belgeler) incelendiği nitel araştırma desenlerindendir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışmada, alanyazına dayalı veriler incelenmiş ve sezgisel yöntemden biri olan uzman görüşüne göre, alanda bulunan eksiklikler tespit edilerek dil öğretiminde anlam ve kullanımı esas alan özgün bir izlence geliştirilmiştir. Çalışmanın bu yönüyle, hedef kitleye yönelik ders malzemesi geliştirecek olan dil öğreticilerine ve materyal geliştirme uzmanlarına örnek oluşturabileceği düşünülmektedir. Çalışma kapsamında “Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi” ışığında, incelenen kitaplardaki deyimlerin öğretimine yönelik izlence örneği oluşturmak da hedeflenmiştir. Söz konusu amaç çerçevesinde Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nin (B2) düzeyindeki yeterlikleri dikkate alınarak deyimlerin öğretimine yönelik izlence geliştirilmiştir. Bu izlencenin oluşturulmasında Türk kültürünün sözlü kültür unsurlarından olan Hacivat-Karagöz’den faydalanılmıştır. Çalışmanın, yabancılara Türkçe öğretimi alanında farklı ve özgün izlencelerin geliştirilmesinde dil öğreticilerine faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the idioms in the B2-level textbooks of Ankara University TOMER Yeni Hitit 2, Turkish for Foreigners; Gazi University TOMER, Istanbul DILMER Turkish for Foreigners, and Yunus Emre Institute Yedi Iklim Turkish, which are commonly used for teaching Turkish as a foreign language, were selected as samples by random sampling method according to expert opinion. This study aims to develop a new and original syllabus for teaching B2-level idioms. Qualitative research method such as observation, expert opinion, document review was used in the study. Document analysis is one of the qualitative research patterns by which written materials (books, magazines, newspapers, e-content documents) are reviewed (Yildirim & Simsek, 2013). In the study, the data based on the literature was examined and a specific syllabus was developed based on the meaning and usage in language teaching by detecting the deficiencies in the field according to the expert opinion, which is one of the intuitive methods. With this aspect of the study, it is thought that the study can set an example for language teachers and material development specialists who will develop course materials for the target audience. The study also aimed to create an example syllabus for teaching idioms in the reviewed textbooks in the light of the “Common European Framework of Reference for Languages. Within the framework of this aim, a syllabus for teaching idioms was developed by taking into consideration the B2-level qualifications of Common European Framework of Reference for Languages. Hacivat-Karagoz, one of the verbal cultural elements of Turkish culture, was used in creation of this syllabus. It is thought that the study will be helpful to language teachers in developing different and original syllabi in the field of teaching Turkish to foreigners.

Keywords