Edebiyat Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Liderlik Özellikleri

Author :  

Year-Number: 2019-Aralık 2019
Language : null
Konu :
Number of pages: 57-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen toplum değişen ihtiyaçlar bireyi değiştirmiş yeni bir eğitim-öğretim algısı ve öğretmen profili çizmiştir. Tüm ilişkilerde “az enerjiyle bol kazanç” ilkesi tepki veren değil etkileyen olmayı gündeme getirmiştir. Dolayısıyla öğretmenler her yönüyle “lider olmak” zorundadırlar. Lider öğretmenler, belli amaçlar için bir araya gelmiş grubu yönlendirmek, geliştirmek bilgi ve becerilerine sahip diksiyona, öz güvene, mesleki yeterliliğe sahip, yenilikçi ve cesur kişilerdir. Lider var olan kapasite, yetenek ve diğer özellikleriyle diğer üyeler üzerinde baskın etkisi olan diğerlerinden önde olan kişidir. Bu çalışma edebiyat öğretmenlerinde bulunması gereken liderlik özelliklerini belirlemeye yönelik hazırlanmıştır. Alan taraması ve uzman görüşleri alınarak bulunması gerekli tutumlar belirlenmiştir. 12 öğretmen ve 62 öğrenciye bu tutumlar karşısındaki görüşleri sorulmuştur. Sonuçlar tarama ve sınıflama yöntemiyle değerlendirilmiştir. Öğretmenlerimiz mesleki yeterlilik, sınıf kontrolü, öz güven konularında kendilerine güvenirken çevreyi etkileme, okudukları ve yaptıklarıyla örnek olma noktasında kendilerini ayı seviyede bulmamaktadırlar.

Keywords

Abstract

Changing society and changing needs have changed the individual and drawn new perception of education-teaching and teacher profile. The principle of “much profit with less energy” has revived a profile that does not react but become effective in all relationship. So teachers must be leader at all points. Leader teachers are people that lead and improve a group which come together for obvious purposes, have knowledge and experience, diction, self efficacy, professional efficiency, are innovator and brave. Leader is more effective than others with his/her features such as capacity, competence and precedes others. This study has been prepared to determine leadership features that literatüre teachers should have. Attitudes that teachers should own have been determined with field scanning and experts’ views. 12 teachers and 62 students were asked about these attitudes. Results were evaluated with the method of scanning and classification. While teachers trust themselves in the subjects of Professional efficiency, control of class, self efficacy, they do not find themselves at the same level in the subjects of influence on environment, an example of reading and behaviors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics