Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretiminde Kullanılan Yedi İklim ve Network (B1, B2) Ders ve Çalışma Kitaplarında Bulunan Okuma Metinlerindeki Metin Altı Sorularının Taksonomik Olarak İncelenmesi ve Karşılaştırılması

Author :  

Year-Number: 2019-Aralık 2019
Language : null
Konu :
Number of pages: 27-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yüzyıllardır farklı medeniyetlerin ortaya çıktığı, kesiştiği, buluştuğu bir coğrafyada bulunan Türkiye, izlediği aktif, katılımcı, girişimci ve insani dış politikası sayesinde diğer ülkelerle geliştirdiği ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal ilişkilerin yanı sıra Türkçenin uluslararası alanda tanınırlığının ve saygınlığının da artmasını sağlamıştır. Dolayısıyla Türkçeye olan ilgi ve talep Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin de ivme kazanmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan ve yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla kullanılan Yedi İklim (B1, B2) Ders ve Çalışma Kitapları ile yabancılara İngilizce öğretmek amacıyla kullanılan Network (B1, B2) Ders ve Çalışma Kitaplarında bulunan okuma metinlerindeki metin altı sorularının Bloom’un Güncellenmiş Taksonomisindeki bilişsel öğrenme düzeyleri bakımından hangi düzeyde bulundukları, bu düzeylerin dağılımlarının ne olduğu ve her iki kitaptaki dağılım oranlarının birbirine göre nasıl olduğu sorularına cevap aranmış ve metin altı soruları Bloom’un Güncellenmiş Taksonomisinin bilişsel süreç boyutuna göre değerlendirilerek karşılaştırılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. İnceleme sonucunda elde edilen veriler nicel olarak da değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Yedi İklim (B1, B2) Ders ve Çalışma Kitapları ile Network (B1, B2) Ders ve Çalışma Kitaplarındaki okuma metinlerine ait metin altı sorularının altbilişsel basamaklardan olan Hatırlama ve Anlama basamaklarına yığıldığı, yine altbilişsel bir basamak olmasına rağmen Uygulama basamağında ve üstbilişsel basamaklar olan Çözümleme, Değerlendirme ve Yaratma basamaklarında yeterli sayıda soru bulunmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Turkey, situated in a geographical location that has been the birthplace and meeting point of many civilizations, has improved the public recognition and prestige of Turkish along with its economic, political, cultural and social relations with other countries thanks to its active, participatory, proactive and humanitarian foreign policy. The consequent interest and demand led to a rise in Education of Turkish as a Foreign Language. In this work, reading comprehension questions posed under reading texts in two series of books were evaluated with regard to the cognitive level they correspond to in the Revised Bloom Taxonomy, the distributions of the levels were determined, the distributions of levels in the two series were compared, and the questions were evaluated according to the Cognitive Process Dimensions in the Revised Bloom Taxonomy. The series analyzed are the Yedi İklim (B1, B2) textbooks and workbooks by the Yunus Emre Institute, used to teach Turkish to foreigners, and the Network (B1, B2) textbooks and workbooks used to teach English to foreigners. Document analysis, which is a qualitative research method, was used in this work. The data obtained from the research was also evaluated quantitatively. The findings show that the reading comprehension questions in Yedi İklim (B1, B2) and Network (B1, B2) textbooks and workbooks are mostly clustered around the Remember and Understand steps, which are two of the sub-cognitive steps, and that there are not enough questions on the Apply step, even though it is a sub-cognitive step and on the Analyze, Evaluate and Create steps, which are meta-cognitive.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics