İki Dilli Öğrencilerin Özet Çıkarma Becerisine Dair Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2019-Aralık 2019
Language : null
Konu :
Number of pages: 16-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan belli bir çevre içinde doğar ve o çevreden öğrendiği ilk dil onun ana dili olur. Ancak birçok insan kendi ana dilinin yanında başka diller de kullanır. Çok kültürlülüğün bir sonucu olan çok dillilik Türkiye’de de görülmektedir. İki dilli öğrenciler onlar için ikinci dil olan Türkçeyi genellikle okulda öğrenmektedirler. Bu öğrencilerin de diğer öğrenciler gibi derslerinde başarılı olmaları ve kendilerini ifade edebilmeleri için dil becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı iki dilli öğrencilerin özet çıkarma becerisine dair görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bunun için 10 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formu iki dilli öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi Ömer Hayyam İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıfta öğrenim gören 20 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda iki dilli öğrencilerin özet çıkarma becerisi ile ilgili görüşlerine ulaşılmıştır. Öğrencilerin görüşlerinin bazılarına doğrudan alıntı yapılarak bulgular kısmında yer verilmiştir. Öğrencilerin bu çalışmadan önce özet ile ilgili bilgileri akılda kalanları yazmak, yazım kurallarına uymak ve noktalama işaretlerini doğru kullanmaktan ibarettir. Ancak çalışma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun özet ile ilgili bilgi ve düşünceleri değişmiştir.

Keywords

Abstract

Man is born in a certain environment and the first language he learns from that environment becomes his mother tongue. However, many people use other languages besides their native language. As result of the multiculturalism, multilingualism is also seen in Turkey. Bilingual students usually learn Turkish as a second language at school. These students are required to develop their second language skills to be successful in their courses and to express themselves as well as other students. The aim of this study is to reveal the opinions of bilingual students about their ability to summarize. A ten-item semi-structured interview form was prepared for this purpose. The interview form was applied to twenty students in the seventh grade of the Omer Hayyam Imam Hatip Secondary School in Şanlıurfa, Akçakale district, where bilingual students were present intensely. As a result of the research, the opinions of bilingual students about the ability to summarize were obtained. Some of the students' views are cited directly in the findings section. The students' prior knowledge of the study consists of writing the memorable information, following the spelling rules and using the punctuation marks correctly. However, as a result of the study, the majority of students changed their knowledge and thoughts about the summarize.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics