Kerkük Türkmenlerinin "Sabır Daşı" Masalına Metin Dilbilimsel Bir Yaklaşım

Author :  

Year-Number: 2019-Haziran 2019
Language : null
Konu :
Number of pages: 23-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Irak toplumunun önemli bir bölümünü oluşturan Türkmen halkının çok zengin sözlü bir geleneği vardır. Bu sözlü gelenek içinde ve Türkmen toplumu arasında önemli bir yere sahip olan halk masalları, Irak Türkmen folklorunu oluşturan unsurlardan biridir. Türkmen toplumunun temel özelliklerini ve kültürel yapısını yansıtan bu halk masallarını derlemek, bilimsel yöntemlerle incelemek ve yeni nesillere aktarmak dilcilerin, halk bilimcilerin ve edebiyatçıların üzerine düşen bir görevdir. Bu araştırmada; dil dizgesinin metinsel işlevinde durularak Türkmen masallarından "Sabır Daşı" adlı masalı, metin dilbilimsel açıdan incelenecektir. Esasen edebî anlatı metinleri, estetik değeri olan kurmaca metinlerdir. Edebî anlatı metinleri, metin üretici ile metin çözücü arasında bir iletişim oluşturan, birlikte paylaşılan ortak söylem alanları olarak da değerlendirilebilir.

Keywords

Abstract

The Turkmen people, who constitute an important part of the Iraqi society, have a very rich oral tradition. Folk tales, which have an important place in this oral tradition and among Turkmen society, is one of the elements that make up Iraqi Turkmen folklore. It is the duty of linguists, folk scientists and literati to compile these folk tales reflecting the basic features and cultural structure of Turkmen society, to examine them with scientific methods and to pass them on to new generations. In this study, the tale of "Sabır Daşı", one of the Turkmen tales, will be examined from a linguistic perspective. Essentially literary narrative texts are fictional texts of aesthetic value. Literary narrative texts can also be considered as common discourse are as that form a communication between the text producer and the decoder.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics