Türkçe ve Farsçanın Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Temel Düzeydeki Ders Kitaplarının Kelime Sıklıkları Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2019-Haziran 2019
Language : null
Konu :
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil, kelimelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla kelime öğrenimi hem ana dil hem de yabancı dil edinimi ve öğreniminde önem arz etmektedir. Dil öğreniminin temel kelimelerin öğrenimi ile başlanması, günlük hayatta sık kullanılan kelimelerin belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Böylece kelime sıklığı çalışmaları ehemmiyet kazanmaktadır. Bu araştırmada da yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan Gazi Ü. TÖMER’de “Yabancılar İçin Türkçe” ve yabancı dil olarak Farsça öğretiminde kullanılan “Peyk-e Parsi” temel düzeydeki ders kitaplarındaki okuma metinlerinde sık kullanılan kelimelerin tespiti ve bunların sıklıkları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada evren olarak her iki dilde yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan kitaplar, örneklem olarak da adı geçen bu kitaplardaki okuma metinleri ele alınmıştır. Çünkü yabancı dil öğretiminde, kelime öğretimi daha çok ders kitaplarının okuma metinleri vasıtası ile yapılmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yönteminden doküman tarama tekniği ile verilere ulaşmak için “AntConc” ve “Word” uygulamalarından yararlanılmıştır. Araştırılan konunun sonucunda ise incelenen kitaplarda sık kullanılan kelimelerdeki frekanslarında çok az benzerlik olduğu belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

A language consists of words. Thus, learning words is important for acquiring and learning both the native language and a foreign language. Starting to learn a language by learning the basic words requires the determination of the words which are frequently used in daily life. In this way, word frequency activities gain significance. In this research, it was aimed to determine the words frequently used in the basic-level coursebooks “Turkish for Foreigners”, which is used for teaching Turkish as a foreign language, and “Peyk-e Parsi” used for teaching Persian as a foreign language in TÖMER at Gazi University, and to examine them in terms of frequencies. In the study, the books used for teaching both languages as foreign languages were considered as the universe, and the reading texts in the aforementioned books were reviewed as the sampling, because words are rather taught through the reading texts of the coursebooks in foreign language teaching. In the study, the applications “AntConc” and “Word” were used to access the data via the document review technique from qualitative research methods. As a result of the research on the topic, little similarity was reported in the frequencies of the words which were frequently used in the coursebooks examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics