Bulgaristan’da Yayımlanan Mozaik Dergisinin Türkçe Eğitimi ve Kültür Aktarımı Açısından Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2018-Aralık 2018
Language : null
Konu :
Number of pages: 25-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bulgaristan, 750 bin ile 1 milyon arasında olan Türk nüfusu ile Türklerin en yoğun yaşadığı Batı Trakya ülkesidir. Bu nedenle orada yaşayan Türk çocuklarının eğitim ve kültür sorunları geçmişten bugüne önem arz etmektedir. Ülkedeki Türkçe ana dili dersleri 1999’dan bu yana devam etse de ders saatlerinin yetersizliği vb. çeşitli engeller nedeniyle Türkçe eğitimi yeterli olmamaktadır. “Mozaik” dergisi bu eksikliğin giderilmesi amacı ile 2007-2012 yılları arasında Şumnu Nazım Hikmet Kültür Evi bünyesinde çıkarılmış Türkçe bir dergidir. Bu çalışmada “Mozaik” dergisinin ilk 40 sayısı, Türkçe eğitimi ve kültür aktarımı açısından değerlendirilmiştir. Amaç dergiyi bilimsel ölçütler ışığında inceleyerek Türkçe ve Türk kültürünün kazanılmasına ne derecede katkılar sağladığını ortaya koymak, varsa eksikliklerini tespit ederek bu tür yayınların yaygınlaşmasına vesile olmaktır. Mozaik çocuk ve gençlik dergisinin tüm sayıları tasnif edildikten sonra içeriği MEB Türkçe dersi ve Yurt dışındaki Türk çocukları için hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim Programı kazanımları, dış yapısı Talim Terbiye Kurulunun Türkçe Ders Kitabı İnceleme Ölçütlerine göre incelenerek yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Bulgaria is the most populous Western Thrace country with a Turkish population between seven hundred and fıfty thousand an done million. Fort his reason the educational and culturel problems of Turkish children living there are important from the past to the present. Although Turkish language lessons in the country have been continuing since 1999, Turkish language education is not enough dur to lack of course hours,etc. and various obstacles. Mozaik magazine is a Turkish magazine published within Şumnu Nazım Hikmet Culture House between the years 2007-2012 in order to eliminate this deficiency. İn this study, the first 40 numbers of the magazine “Mozaik” were evaluated in terms of Turkish education and culture transfer. The purpose is to reveal that it contributes Turkish and Turkish culture to what extend examining the magazine in the light of scientific criterion and to conduce to become prevelant this kind of broadcasts determining the defects if there are. After all issues of Mozaik, youth and children magazine, were classified,its content was interpretended examining according to the ministry of national education Turkish lesson and Turkish Culture Teaching Programme attainments prepared for Turkish Children abroad, the external structure of Mozaik according to Turkish Coursebook Analysing Criterions of the Board of Education and Discipline.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics