Türkiye'de Orta Öğretim Kurumlarında Okutulan Yes You Can B1 ve B2 Sesviyeleri İngilizce Kitaplarında Yer Alan Türk Algısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2018-Aralık 2018
Number of pages: 17-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen dünyada iletişim imkânları ve farkındalık düzeyi gün geçtikçe artmaktadır. Dünyada olup bitenden kısa sürede haberdar olan bireyler çok fazla uyarana maruz kalmaktadır. Bu uyaranlar kültür, çevre, eğitim vb. unsurlarla birleşerek olay ve durumlara karşı tavrımızı oluşturan algımızın şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle eğitim aracılığıyla kültür aktarımının gerçekleştirildiği dikkate alınırsa ders materyali olarak kullanılan kitaplarda yer alan metinler algı oluşturulmasında oldukça önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih boyunca Türkler ile ilgili olumlu ve olumsuz olmak üzere çeşitli şekillerde algı oluşturma çalışmalarının yapıldığı görülmektedir.Bu çalışma ile de MEB'e bağlı ortaöğretim kurumlarında okutulan "Yes You Can" adlı İngilizce ders kitaplarının B1 ve B2 seviyelerinde yer alan okuma anlama metinlerindeki Türk algısının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla bu seviyelerdeki okuma anlama metinleri ve metinlerle ilişkili etkinlikler incelenerek elde edilen bulgular tablolar ile görselleştirilmiştir. Bu bulgulardan hareketle Türk algısının yansıtılmaya çalışıldığı metinlerde genel olarak Atatürk konusun ele alındığını söylemek mümkündür. Kitapta yer alan konuların Türk algısı oluşturulmasında yerinde ve doğru tercihler olduğu ancak konuların çeşitlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Communication opportunities and awareness level are increasing day by day in globalizing world. Individuals who hear about what is going on in the world in a short time expose to many stimulants. These stimulants combine with agents like culture, environment, education etc. and they play a significant role in forming our perception which forms our attitude to facts and situations. If it is considered that cultural trasmitting takes place through especially education, texts located in books which are used as a course material come up as a significant agent in creating a perception. Throughout the history, it is seen that studies of creating a perception about Turkish people are made in different ways which are positive and negative. It is aimed with this study that Turkish perception in reading and comprehension texts which are in B1 and B2 levels of English course books named "Yes You Can" instructed in secondary schools connected with MEB is determined. Reading and comprehension texts in these levels and activities related to texts have been examined with this purpose and findings taken are visualized with tables. With reference to these findings, it is possible to say that Atatürk topic is discussed in texts to which Turkish perception is tried to reflect. It is concluded that topics in the book are preferences which are correct and used in the right time in composing Turkish perception but topics are required to be varied.

Keywords