Türkçe Öğretiminin Sorunlarına Çeşitli Açılardan Genel Bir Bakış

Author :  

Year-Number: 2018-Aralık 2018
Language : null
Konu :
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ana dilinin iyi öğrenilmesi, kişinin kendini geliştirmesi, ifade edebilmesi, anlama anlatma kuvvetini geliştirmesi, ikinci bir dili daha etkin öğrenebilmesi ve zihinsel gücünü geliştirebilmesi gibi pek çok alana etki eden önemli bir unsurdur. Evde öğrenilmeye başlanan ana dili, bir öğretim programı kapsamında okullarda sistemli bir biçimde öğretilmektedir. Ancak yapılan bu ana dili öğretiminin birtakım sorunları mevcuttur. Bu çalışmada bahsi geçen sorunlar, çeşitli açılardan değerlendirilmeye çalışılacaktır. Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar, öğretmen sorunu, program sorunu, lisans ve lisansüstü program sorunu, öğrenci sorunu, materyal sorunu, fiziki unsurlar sorunu diğer sorunlar olmak üzere farklı başlıklar altında incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca sorunlar dört temel dil becerisi olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma temelinde de farklı boyutlar getirilmeye çalışılarak incelenmiştir. Son olarak da incelenen çalışmalarda ele alınan sorunlar ve çalışma dâhilinde değerlendirilen sorunlar ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Learning native tongue well; self-improvement, self-expression, enhancing comprehension & explanation power, learning another language effectively and improving mental power, etc. effecting many areas is an important factor. Mother language, being learned in the home, is taught with a teaching scope systematically in schools. However, this has a set of problems. In this study, the mentioned problems will be evaluated with different perspectives. The problems in teaching Turkish, the problem of teacher, the problem of program, the problem of undergraduate and graduate program, the problem of student, the problem of material, the problem of physical elements and the other problems, has been examined in different headings. Besides, these problems has been studied with different dimensions for four basic language skills, listening, reading, writing and speaking. In conclusion, in the studies, analyzed, were made some suggestions in terms of the addressed problems and the problems in the scope of the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics