TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK HAZIRLANAN TEMEL SEVİYE DERS KİTAPLARINDAKİ KARŞILIKLI KONUŞMA METİNLERİNİN TUTARLILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-Haziran 2018
Number of pages: 12-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme sürecinde ilk olarak karşılaştıkları, günlük iletişim konusunda fikir edinmelerinde ve sınıf içi iletişim etkinlikleri için uygun ortamın hazırlanmasında etkin rol oynayan karşılıklı konuşma metinlerinin tutarlılık özellikleri açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanan “Yabancılar İçin Türkçe” setine ait A1-A2 seviyesi ders kitaplarında yer alan 62 karşılık konuşma metni, nitel araştırma modeli çerçevesinde, doküman incelemesi yönteminden yararlanılarak taranmış ve metinlerin tutarlılık açısından ne gibi sorunları olduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Toplanan veriler, literatür taramasıyla metin tutarlılığını sağlayan bileşenlerin belirlenmesinin ardından oluşturulan kategorilerden hareketle sınıflandırılmış ve içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda örneklem olarak seçilen karşılıklı konuşma metinlerinde konu bütünlüğüne uymamadan, düşünce akışına dikkat edilmemesinden, bilginin eksik aktarımından ve mantık hatasından kaynaklanan tutarlılık sorunları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate the coherence characteristics of the conversational texts which Turkish as a Foreign language learners first come across in language learning process and which play an active role in getting an idea about daily communication and in preparing appropriate environment for classroom communication activities. For this purpose, 62 conversational texts in A1-A2 level textbooks belonging to "Turkish for Foreigners"sets prepared by Gazi University TÖMER were scanned by using the method of document examination in the frame of qualitative research model and it was tried to show what problems the texts have in terms of coherence.The collected data were classified according to the categories created after the determination of the components that provide text coherency by literature search and then subjected to content analysis.In the end of the research, it was concluded that there are coherence problems in conversational text selected as sample that result from not abiding the subject unity, neglecting the flow of thought, incomplete transfer of knowledge and logic errors.

Keywords