TERS-YÜZ SINIF MODELİNİN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ÖNERİ

Author:

Year-Number: 2018-Haziran 2018
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 61-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ters-yüz sınıf modeli ile öğretim yönteminin Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmasına yönelik bir öneri sunmaktır. Bu araştırma nitel araştırma yönteminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de ters-yüz sınıf modeli ile ilgili yapılan bütün yüksek lisans-doktora tezleri ve makaleler araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Örneklem alma yoluna gidilmemiş evrenin tümüne ulaşılmıştır. Verilere YÖK Tez Merkezi, YÖK Akademik ULAKBİM, Dergipark, Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi veri tabanları taranarak ulaşılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu çalışmada verilerin analizi sonucunda ters-yüz sınıf modelinin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmasında alana katkı sağlayacağı birçok önemli özellik tespit edilmiştir. Bunlar: “Bu yöntemin kesintisiz eğitim sağlaması, öğrenci öğretmen etkileşimini artırması, öğrencileri dil öğrenme sürecinde daha da aktifleştirmesi, öğrencilerin sosyal becerilerini artırması, öğrencilere sorumluluk bilincini vermesi, öğretmenin öğrencilere daha fazla zaman ayırmasına imkân vermesi, her öğrencinin kendi düzeyine göre öğrenebilmesi, bireyselleştirilmiş öğretim sağlaması, eğitimde teknolojik araçların kullanımına olanak tanıması, farklı bir eğitim ortamı sunması, öğrencilerin eğitimlerini daha eğlenceli hâle dönüştürmesi, sınıflarda grup çalışmalarına fırsat vermesi, sınıfta zaman tasarrufu sağlaması”dır. Sonuç olarak yeni bir öğretim yöntemi olan ters-yüz sınıf modelinin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmasının alana birçok yönden katkı sağlayacağı görülmüştür. Bu durumu ters-yüz sınıf modeliyle yabancı dil öğretiminde daha önce yapılan çalışmaların sonuçları da desteklemektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to put forward a suggestion concerning teaching Turkish to foreigners by using the flipped classroom model. It adopts documents analysis technique of qualitative research methods. All the master’s theses, dissertations and articles conducted by using the flipped classroom model were determined as the universe of the research. Without sampling, it was reached to the whole universe. The data were collected by scanning the databases of Thesis Centre of Council of Higher Education (CHE), CHE Academic ULAKBİM (Turkish Academic Network and Information Centre), Dergipark, and Central Library of Gazi University. The collected data were analysed through descriptive analysis technique. The analysis results showed that using the flipped classroom model in teaching Turkish to foreigners will contribute to the related field in many aspects such as “ It provides constant learning, increases student-teacher interaction, makes students more active in language learning process, advances students’ social skills, gives them sense of responsibility, enables teachers to allocate more time for the students, enables the students to learn at their own learning level, provides individualized learning, facilitates the use of technological devices in education, presents a different educational environment, makes students ‘learning more entertaining, gives an opportunity for group studies in the classrooms, and saves time in the classroom.” In conclusion, it was revealed that when it is used in teaching Turkish to foreigners, the flipped classroom model as a new teaching method will contribute to the field in many aspects. The results of the previous studies conducted by using the flipped classroom model also supports the findings of the present study.

Keywords