DERVÎŞ İVAZ’IN DÂSITÂN ADLI ESERİNDE İMLÂ VE SES ÖZELLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2018-Haziran 2018
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eski Anadolu Türkçesi üzerine yapılan çalışmalar neredeyse tamamlanmıştır, ancak bu döneme ait henüz gün yüzüne çıkmamış eserler vardır. Bu eserlerin bulunup okunması, eserler üzerinde dil bilgisi incelemesi yapılması, sözlük veya dizin hazırlanması Eski Anadolu Türkçesi çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Bu makalede 15. yüzyıl şairlerinden Dervîş İvaz’ın Dâsıtân adlı eseri tanıtılacaktır. Ayrıca “Dâsıtân” adlı eserin imla ve ses özellikleri üzerinde durulacaktır. Bu makalenin amacı: Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait olan Dâsıtân adlı eseri bilim dünyasına tanıtmak, bu eserin imla ve ses bilgisi özelliklerini tespit etmek ve Eski Anadolu Türkçesi alanında yapılan çalışmalara katkıda bulunmaktır. Bu makalede öncelikle kaynak taraması yöntemi kullanılmıştır. Kaynak taraması sonucunda Dervîş İvaz’ın Dâsıtân adlı eseri üzerinde günümüze kadar çalışma yapılmadığı görülmüştür. Daha sonra Dâsıtân adlı eserin imla ve ses özellikleri fişleme yöntemiyle tespit edilmiştir. Dâsıtân, Eski Anadolu Türkçesi döneminde, mesnevi nazım şekli kullanılarak yazılmış bir eserdir. Eserde ilgi çekici ve öğüt verici birçok hikâye yer almaktadır. Dervîş İvaz, Eski Anadolu Türkçesi döneminin meşhur şairlerinden değildir, ancak onun yetenekli bir şair olduğu Dâsıtân adlı eserinden anlaşılmaktadır. Eserin elde bulunan baskısı Milli Kütüphanede bulunmaktadır. Dâsıtân’ın imlasında Eski Anadolu Türkçesinin karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Eser ses bilgisi açısından imlaya paralel görünümler arz eder.

Keywords

Abstract

The works on the Old Anatolian Turkish are almost complete, but there are some works that have not yet appeared in the day. Finding and reading these works, the examination of the grammar on the works, the preparation of the dictionary and the index will contribute to the studies of Old Anatolian Turkish. In this article, Dâsıtân of 15th century poets Dervîş İvaz will be introduced. In addition, the spelling and phonetic properties of the "Dâsıtân" will be emphasized. The purpose of this article is to introduce the "Dâsıtân", belonging to the period of Old Anatolian Turkısh period, to determine the spelling and phonetic properties of this work and to contribute to the work done in the field of Old Anatolian Turkic. In this article, the literature review method was used first. As a result of the literature review, it has been seen that no study has been carried out on "Dâsıtân" written by Dervîş İvaz. Later, the spelling and phonetic properties of "Dâsıtân" were determined by the method of card indexing. Dâsıtân is a work written in the Old Anatolian Turkish period using mesnevi style. There are many interesting and advisable stories in the work. Dervîş Ivaz is not one of the famous poets of Old Anatolian Turkish period, but it is understood from Dâsitân that he is a talented poet. The copy of the work is in the National Library in Turkey. The spelling of the Dâsitân reveals the typical properties of the Old Anatolian Turkish. The work exhibites phonetic properties parallel with spelling.

Keywords