MISIR ARAPÇASINDA VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DUYGU BİLDİREN İFADELER ÜZERİNE KARŞLAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2017-Aralık 2017
Number of pages: 85-112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil ve toplum parçalanamaz bir bütündür. Yani dil, bir toplumun kimliğini yansıtırken toplum da dili yaratmaktadır. Dil, belli bir toplumda yaşayanların inançlarını ve düşüncelerini ifade etmektedir. İnsanlar arasında etkili iletişim sürecinin gerçekleşebilmesi için herkes; mutluluk, üzüntü, kızgınlık gibi farklı duygularını ortaya koymaktadır. Söz konusu durumlarda ifade edilen duygular, kalıplaşmış ifadeler haline gelmiştir. Duygu ifadeleri, bireyin karşılaştığı duruma ve bu durumun şiddetine göre değişmektedir. Bu çalışmada Mısır Arapçasında ve Türkiye Türkçesinde duygu bildiren ifadeler üzerinde durulmuştur. Kültür boyutunun iki ülkede kullanılan duygu ifadeleri ne kadar etkilediği incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, nitel araştırmanın doküman tarama ile yüz yüze, telefonda ve internette bireysel görüşmeler modeli kullanılmıştır, nitel veriler toplanmıştır. Toplanan veriler üçe (hiç benzemeyen, kısmen benzeyen, tam benzeyen) ayırt edilerek mukayese edilip yorumlanmıştır. Çalışmanın sonunda yıllar boyunca yan yana yaşayan iki milletin kullandıkları duyguları bildiren kalıplaşmış ifadeler arasındaki benzerlik derecesinin, iki ülkenin arasında uzun yıllara dayanan derin kültürel, dinî ilişkileri gösterdiğinin sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Language and society are inseparable. In other words, when language reflects the identity of a society, in it's turn, society creates language. Language refers to the beliefs and thoughts of those who live in a same society. In order for an effective communication process to be realized among people, happiness, sadness and anger. Emotions expressed in such situations have become stereotyped expressions. Emotional expressions vary according to individual situations and the severity of this situation. This study focuses on expressions expressing feelings in Egyptian Arabic and Turkish Turkic. It has been tried to examine how much culture dimension affects the emotional expressions used in the two countries. In this research, the qualitative data was collected by making interviews face-to-face, via phone and internet. Collected data was compared and interpreted by distinguishing the group (no resemblance, partial resemblance, exact resemblance). At the end of the study, the two similarities between stereotypes expressing the emotions used by the two nations who lived side by side for years have reached the conclusion that they show profound cultural and religious relations between the two countries, which are based on many years.

Keywords