TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-Aralık 2017
Number of pages: 70-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygı düzeylerini belirlemek ve bu kaygı düzeyinin cinsiyet, sınıf değişkeni, yazma sıklığı, okuma sıklığı ile olan ilgisini tespit edebilmek amaçlanmıştır. "Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygıları ne düzeydedir ve konuşma kaygı düzeyleri cinsiyete, sınıf düzeyine, yazma sıklığına, okuma sıklığına göre farklılaşmakta mıdır?" sorularına cevaplar aranacaktır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının konuşma kaygıları, hazırlanan Likert tipi bir ölçekle ölçülmeye çalışıldığı için araştırmanın doğasına en uygun araştırma deseni olarak tarama modeli seçilmiştir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise (amaçlı örneklem yoluyla seçilen) Türkçe öğretmenliğinin 1 ve 4. sınıflarında okuyan toplam 194 öğrenci oluşturmaktadır. Sevim (2012) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği" araştırmanın veri toplama aracıdır. Gazi Üniversitesi örnekleminde Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarını belirlemeye yönelik kullanılan bu ölçek araştırmacı tarafından öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Ölçek, ölçeğin uygulandığı gün içinde derse katılım sağlayan 1 ve 4. sınıf öğrencilerinin tamamına uygulanmıştır. Araştırmada ölçek aracılığıyla elde edilen veriler, IBM SPPS Stastistics 21 programı ile tek yönlü varyans analizi, bağımsız gruplar t testi, Crosstabs frekans ve yüzde hesaplamasıyla çözümlenerek yorumlanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygı düzeylerinin az olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, ölçeğin maddelerine yönelik yapılan incelemelerin sonucu ile de uyumludur. Konuşma kaygısına yönelik olumsuz maddelerde olumlu, olumlu (kaygı verici) maddelerde olumsuz yönde görüş bildirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the level of speech anxiety of Turkish teacher candidates and to determine the relation of this anxiety level with gender, writing frequency, reading frequency and classroom change. "What is the level of speech anxiety of the Turkish teacher candidates and the level of speech anxiety varies according to sex, class level, writing frequency, reading frequency?" answers will be sought. In this study, because of the attempt to measure the teachers 'candidates' speech concerns with a prepared Likert type scale, the research model was chosen as the most appropriate research design. The student's universe constitutes the students who study in the Gazi University Turkish Language Teaching Undergraduate Program during the 2015-2016 academic year. The sample of the research consists of 194 students who read in the first and fourth classes of the Turkish teacher (selected through purposeful sampling). This scale, which is used to determine the speaking concerns of Turkish teacher candidates in the sample of Gazi University, was applied to the teacher candidates by the researcher.The scale was applied to 1 and 4 students who participated in the course during the day of the scale application. The data obtained through the scale in the study were analyzed and interpreted with the One Way Anova, the Independent Samples Test, the Crosstabs frequency and percentage calculation with the IBM SPPS Stastistics 21. As a result of the examination, it was found that the level of speech anxiety of the Turkish teacher candidates participating in the research was very low. It is also compatible with the results of the examinations made. Positive, positive (worrisome) substances in negative items for speech anxiety negative opinion was expressed.

Keywords