TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DÜNYA EDEBİYATI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2017-Aralık 2017
Number of pages: 37-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’deki eğitim fakültelerinde yer alan Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarında da 3 kredilik Dünya Edebiyatı dersi yer almaktadır. Aynı zamanda, İlköğretim Türkçe Dersi (1-8 Sınıflar) Öğretim Programı’nın temel amaçlarından biri, “Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımalarını sağlamak (MEB, 2016, s. 5)” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla Türkçe öğretmenleri, dünya edebiyatını tanımak ve hedef kitleye tanıtmakla mükelleftirler. Buradan hareketle çalışmanın amacı, lisans eğitimleri esnasında “Dünya Edebiyatı” dersini almış olan Türkçe öğretmeni adaylarının dünya edebiyatı kavramına yönelik metaforik algılarını tespit etmektir. Çalışmanın verileri mecazlar aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma grubunu, Edmodo isimli eğitim materyali paylaşım sitesinde araştırmacı tarafından oluşturulan “Dünya Edebiyatı” grubuna üye 335 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların dünya edebiyatı kavramıyla ilgili görüşlerini almak için dört açık uçlu sorudan oluşan ve Google Forms aracılığıyla katılımcılara sunulan çevrim içi görüşme formu kullanılmıştır. Formlardan elde edilen nitel veri analizi sonuçları nicelleştirilerek rakam ve anahtar kelimelerin birbirlerini temsil etmeleri sağlanmıştır.

Keywords

Abstract

There are 3 credits of World Literature course in the Turkish Language Teaching Department which are located in education faculties in Turkey. At the same time, one of the main objectives of the Primary Education Turkish Language Teaching (1-8th Grades) Curriculum is defined as "to provide national and universal values through works belonging to Turkish and world culture and arts" (MEB, 2016, p. 5). Therefore, Turkish teachers are obliged to recognize world literature and introduce target group. The aim of studying here is to determine the metaphorical perceptions of the Turkish teacher candidates who have taken the course "World Literature" during their undergraduate education to the concept of world literature. The data of the work were collected through metaphors. The study aimed to determine the perceptions of the Turkish teacher candidates about the concept of world literature is a study in the screening model due to the aim of presenting the present situation as it is. The working group is composed of 335 participants in the "World Literature" group formed by the researcher in the Edmodo named training material sharing site. An online interview form consisting of four open-ended questions and presented to the participant via Google Forms was used to get participants' views on the concept of world literature. Qualitative data analysis results obtained from the forms are quantified and figures and key words are represented to represent each other.

Keywords