ARAPLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ALFABE SORUNU: İSKENDERİYE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-Haziran 2017
Number of pages: 55-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe, yabancı dil olarak hem Türkiye’de Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER’ler), özel dil kursları aracılığıyla hem de yurt dışında Yunus Emre Enstitüleri, üniversitelerdeki Türkoloji bölümleri, özel dil merkezleri ve seçmeli ders olarak Türkçe okutulan devlet veya özel okullar vasıtasıyla öğretilmektedir. Türkiye’nin ekonomik ve siyasi alanda yaşadığı olumlu gelişmelere paralel olarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin sayısı da giderek artmaktadır. Türkçenin yurt dışında yabancı dil olarak öğretildiği yerlerden bir de Mısır’dır. Mısır ve Türk halkı yüzyıllarca çeşitli sebeplerle ilişki içerisinde bulunduklarından dolayı aralarındaki bağlar da kuvvetlidir. İki ülke arasındaki tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik bağlar, halklar arasındaki etkileşimi arttırmış dolayısıyla bu durum Türkçe öğretimine de yansımıştır. Mısır’da gerek devlet üniversiteleri gerekse özel üniversiteler olmak üzere toplamda 12 üniversitede Türkçe ile ilgili bölümlerin bulunması Mısır’daki Türkçe öğretimine olan ilgiyi somut bir şekilde göstermektedir. Mısırlı bireyler yabancı dil olarak Türkçe öğrenirken çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlardan en önemlisi ise alfabedir. Çünkü alfabeden bağımsız bir dil öğretiminden bahsetmek mümkün değildir. Mısırlı öğrencilere alfabe öğretiminde zorluklarla karşılaşılmasının nedenleri, Türkçede Latin alfabesinin, Mısırlıların ise ana dili olan Arapçada Arap alfabesinin kullanılması ve Mısırlı bireylerin Latin harfleriyle ilk defa İngilizce ile karşılaşmaları ve Latin harflerinin İngilizce sesletimlerini benimsemeleridir. Bu temel nedenler çerçevesinde şekillenen bu araştırmada İskenderiye Yunus Emre Enstitüsünde 2016 yılında Türkçe eğitimi alan farklı seviyelerdeki (temel, ortak, yüksek seviye) 147 öğrencinin Türkçe öğrenirken dört temel dil becerisinde karşılaştıkları alfabe sorunları incelenmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik çeşitli öneriler ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Turkish as a foreign language is being taught in Turkey through the Turkish language teaching centers (TÖMER) and Turkish language schools. It is also being taught abroad through the Yunus Emre Institues located outside the country, Turkish language departments in the universities, language schools and public or private schools that teach Turkish as an optional lesson as well. Parallel with the positive development seen recently in both economic and political perspectives of Turkey, As a foreign language the number of Turkish learners is increasing in turn. One of the places where Turkish is being taught abroad as a foreign language is Egypt. Egypt and Turkey; peoples of the two countries shared strong bounds as they were in permanent contacts for many reasons over centuries. Besides, historical and social, cultural and economic bounds between the two countries led to more interactions between its peoples; the thing that also affected the field of teaching Turkish greatly. Considering 12 Turkish language related departments throughout the Egyptian state universities and private ones, we have a concrete sensor for the interest of teaching Turkish in Egypt. Egyptian learners are facing many issues while learning Turkish as a foreign language. Alphabet is one major issue to shed light on, because it is not possible to talk about teaching a language without alphabet. The reasons for Egyptian learners are having issues in that perspective can be ascribed for the Latin alphabet used in Turkish apart from the Arab alphabet used in Arabic: the mother language for the Egyptian nation. As for Egyptians they first acknowledge the Latin letters through English that is why they tend to imitate the sound system of English rather than Turkish. Our study is shaped according to the reasons given above based on studying the alphabet issues covering four skills while learning Turkish, registered by 147 Turkish learners from different levels (beginner, intermediate and upper intermediate levels) in Alexandria Yunus Emre Institute for 2016. A set of several solutions for these issues was suggested as well.

Keywords